Trefwoordenlijst

1. psychofarmaca = zelfstandig naamwoord medicamenten die het functioneren van de geest kunnen beïnvloeden; geneesmiddelen voor geestesziekten

2. nultolerantie = totaalverbod, waarop geen enkele uitzondering is toegelaten

3. cao = collectieve arbeidsovereenkomst

4. legaliteitsbeginsel = bij strafprocesrecht het beginsel, dat de tot vervolging bevoegde instantie altijd verplicht is tot het instellen van vervolging van een haar bekend geworden strafbaar feit.

5.Methodisten: aanhangers van streng godsdienstige leer in Engeland en Noord-Amerika, .ontwikkeld door J. Wesley
6.monotheïstische : 1 geloof
7.consistent : consistentie
8.consequentie, samenhang, consistentheid, consequentheid, beginselvastheid, rechtlijnigheid
9.abstinentie : onthouding
10.prominent : gezaghebbend
11.religiositeit : godsdienstigheid
12.paradoxaal : tegenstrijdig
13.immoreel : onzedelijk, verdorven, voos, ziek
14.adequaat : geschikt
15.gerandomiseerde : willekeurig in groepen indelen
16.ambivalent : tegelijkertijd twee verschillende, bepaalde positieve en negatieve, waarden hebbend
17.inherente : eigen
18.stigmatiseer : ten onrechte als zeer negatief kenmerken
19.empirisch : op ondervinding gegrond en daaruit voortvloeiend
20.propageren : trachten ingang te doen vinden, propaganda maken voor
21.devotie: vroomheid, godsvrucht
22.transcendente: de grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand, transcendentaal